นักบุญ ปีโอ ที่ 10 (1835-1914)

พระสันตะปาปา

ระลึกถึงวันที่ 21 สิงหาคม

นักบุญ ปีโอ ที่ 10 เกิดที่ตำบลรีเอเซ เมืองเตรวีโซ จากครอบครัวชาวนา ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ ได้เป็นคุณพ่อแนะนำวิญญาณในบ้านเณรและได้เป็นคุณพ่อเจ้าวัด จากนั้นก็ได้เป็นพระสังฆราชของเมืองมานโตวา และเป็นพระอัยกาของนครเวนิส ที่สุดได้เป็นพระสันตะปาปาโดยใช้พระนามว่า ปีโอที่ 10 คำขวัญของพระองค์คือ “จงฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างในพระคริสตเจ้า” = “Instaurare Omnia in Christo” และได้กลายเป็นโปรแกรมของการปฏิรูปด้วย

พระสันตปาปาปีโอที่ 10 ไม่ยอมให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งพระสันตะปาปาเป็นอันขาด ได้ทำการปฏิรูปการปกครองส่วนกลางของพระศาสนจักรและการแต่งตั้งพระสังฆราชด้วย ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์หนึ่งในจำนวนน้อยพระองค์ในสมัยใหม่นี้ ที่ได้ผ่านขั้นตอนของชีวิตด้านอภิบาลสัตบุรุษมาเป็นลำดับ เป็นเพราะสาเหตุนี้เองที่พระองค์ทรงสนพระทัยปัญหาพื้นฐานของพระศาสนจักร เช่น การอบรมคำสอน การมีส่วนร่วมในพิธีกรรม การมีความรู้ในพระวาจาของพระเจ้า ฯลฯ

เนื่องจากพระองค์ทรงเคยทำงานทางด้านอภิบาลสัตบุรุษมาอย่างกว้างขวาง พระองค์จึงได้ทรงจัดเตรียมหนังสือสอนคำสอนและพระองค์เองได้ทรงเทศน์สอนในวัดต่างๆ ในเขตนครวาติกัน ได้ทรงทำการปฏิรูปทางด้านพิธีกรรม เป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องดนตรีและบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังได้ปรับปรุงบทสวดของพระสงฆ์ นักบวช (officeium) พระองค์ได้ทรงแนะนำสัตบุรุษให้รับศีลมหาสนิทบ่อยๆ ทุกๆวัน และได้อนุญาตให้เด็กสามารถรับศีลได้ เมื่อถึงอายุรู้ความ ได้ส่งเสริมการศึกษาพระคัมภีร์ ได้สนพระทัยเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการอบรมพระสงฆ์นักบวชในด้านการอภิบาลสัตบุรุษ ถึงกับได้ยกฐานะให้เป็นวิชาการแขนงหนึ่ง ได้ส่งเสริมให้ศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนของนักบุญโทมัส (Thomism) เป็นพิเศษ ได้ตัดสินลงโทษคำสอนผิดๆ ของพวกนิยมลัทธิสมัยใหม่ พระองค์ทรงประกอบด้วยจิตตารมณ์นักบวชที่ลึกซึ้ง มีความสามารถทางด้านต่างๆ พระองค์ได้ทรงเอาพระทัยใส่ เป็นต้นเรื่องชีวิตภายในของพระศาสนจักร และการขยับขยายงานทางด้านธรรมทูต ได้คิดถึงองค์การต่างๆ ของพวกฆราวาส และเป็นพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ที่ได้จัดตั้งองค์การคาทอลิกขึ้น (Actio Catholica) บางครั้งพระองค์ได้ทรงมีปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวกับรัฐบาลบางรัฐบาล พระองค์ไม่ชอบคนที่ “เหยียบเรือสองแคม” พระองค์ทรงเป็นทุกข์สลดพระทัยมากเวลาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

พระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ได้สิ้นใจวันที่ 21 สิงหาคม 1914 ประชาชนร้องไห้เป็นทุกข์เสียดายในการจากไปของพระองค์ เพราะพวกเขาชอบความเป็นคนซื่อๆ ของพระองค์

พระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ทรงเป็นผู้นำหน้าของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ในด้านการปฏิรูปชีวิตของพระศาสนจักร และเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องคำสอน การถวายบูชามิสซา พิธีกรรมต่างๆ งานด้านอภิบาลสัตบุรุษ การแพร่ธรรม ฯลฯ

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. เราจะมีจิตสำนึกว่าเราเป็นคริสตชนก็ต่อเมื่อเราจะสามารถให้พระเยซูเจ้าแก่คนอื่น
2. ให้เรารู้จักว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในบูชามิสซา
3. ให้เรายอมรับว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่จะต้องประกาศพระวรสารและสอนคำสอน
4. ให้เรารักองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เชื่อฟังพระองค์และภาวนาเพื่อพระองค์

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี