นักบุญ เบอร์นาร์ด (1090-1170)

อธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ระลึกถึงวันที่ 20 สิงหาคม

นักบุญเบอร์นาร์ด เกิดที่ฟองแตนส์ ใกล้ๆ เมืองดิจอง ในแคว้นบูร์กอญ ท่านเป็นปิตาจารย์องค์สุดท้าย แต่มิได้หมายความว่าจะด้อยกว่าปิตาจารย์องค์ก่อนๆ

นักบุญเบอร์นาร์ด ได้ถือซื่อสัตย์ที่สุดต่อพระคัมภีร์ ต่อบรรดาปิตาจารย์ ต่อพิธีกรรมและต่อชีวิตนักบวชที่ได้รับสืบทอดต่อกันมา ท่านได้เป็นผู้ก่อตั้งฤาษีคณะซิสเตอร์ Cistercian ตามชื่อของอารามฤาษีที่เมืองซีโตใกล้เมืองดีจอง ซึ่งท่านได้เข้าไปบวช เมื่อมีอายุได้ 22 ปี และก็ได้มีพี่น้องของท่านและกลุ่มคนหนุ่มอีกกลุ่มใหญ่ได้ตามท่านเข้าไปเป็นฤาษีด้วย เพราะรู้สึกทึ่งในความมีใจร้อนรนของท่าน ต่อมาท่านได้ตั้งอารามฤาษีที่แคลว์โว และท่านก็ได้สิ้นใจที่นี่ด้วย

นักบุญเบอร์นาร์ด ได้รู้จักเชื่อมโยงการศึกษาเล่าเรียนกับชีวิตการเพ่งฌาน และได้ถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจการหรือการทำงานของท่าน ท่านได้เทศน์ประกาศชักชวนให้ทำสงครามครูเสดครั้งที่ 2

นักบุญเบอร์นาร์ด มักจะกลายเป็นผู้ระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการแตกสามัคคีกันในหมู่คริสตชน ท่านได้ตั้งอารามถึง 68 แห่งด้วยกัน จากประเทศสเปนจนถึงประเทศซีเรีย และจากเกาะซิซิลี จนถึงประเทศสวีเดน นอกจากจะได้ตั้งอารามต่างๆ อันเป็นศูนย์กลางของชีวิตนักบวชแล้ว ท่านยังได้ตั้งโรงเรียนกสิกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย เช่นโรงงานทอผ้าขนสัตว์ในประเทศอังกฤษ

นักบุญเบอร์นาร์ด ได้เขียนหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ไว้มากมายหลายเล่ม และหลักการแห่งชีวิตนักบวชของท่าน ก็คือ “ความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตภายใน” ซึ่งท่านได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จากชีวิตของท่านเอง คำสอนของนักบุญเบอร์นาร์ดนั้น ทั่วทั้งพระศาสนจักรได้นำเอาไปใช้ และพระศาสนจักรเองก็ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ท่านยังเป็นอัศวินของพระนางมารีย์อีกด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การทำงานหรือกิจการภายนอกของเราได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยชีวิตภายในที่ลึกซึ้ง
2. ขอให้ชีวิตแห่งความเชื่อของเราจงผลิตผลงานแห่งความยุติธรรม และความรักเมตตา
3. ขอให้ความรักจงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของการทำงานของเรา รวมทั้งของชีวิตภายในของเราด้วย
4. ข้าแต่พระนางมารีอาโปรดช่วยสอนเราให้รู้จักทำงาน เพื่อพระศาสนจักรเหมือนกับนักบุญเบอร์นาร์ดด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี