นักบุญ ยอห์น เอิ๊ดส พระสงฆ์ (1601-1680)

ระลึกถึงวันที่ 19 สิงหาคม

 

นักบุญ ยอห์น เอิ๊ดส เป็นคนที่มีอารมณ์ร้อน แต่ก็มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ท่านเป็นผู้ริเริ่ม เป็นนักปราชญ์ และเป็นธรรมทูตของความศรัทธาภักดีต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ดังที่พระสันตะปาปา นักบุญ ปีโอที่ 10 ได้ทรงกล่าวยกย่องสรรเสริญท่าน

นักบุญ ยอห์น เอิ๊ดส์ เป็นคนหนึ่งที่ได้กระตุ้นให้มีการปฏิรูปชีวิตนักบวชในศตวรรษที่ 16 และในประเทศฝรั่งเศส ท่านได้ตั้งคณะพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ แต่เรามักจะเรียกสั้นๆ ว่า คณะเอวดิสตี ซึ่งจุดประสงค์ใหญ่ของคณะนี้ก็คือ ช่วยเป็นผู้แนะนำวิญญาณในบ้านเณร และเป็นต้นช่วยในงานด้านแพร่ธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วๆ ไป ท่านได้ออกเทศน์สอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งชีวิตคริสตชนในชนบท นอกนั้นท่านยังได้ตั้งองค์การ "ศรีชุมพาบาล" (Buon Pastore) สำหรับช่วยเด็กสาวที่ได้เสียตัวไปแล้วและประสบปัญหาชีวิต


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เราได้ช่วยกันออกแรงทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งชีวิตคริสตชนในหมู่บ้านของเรา
2. ให้เราได้ช่วยกันสนับสนุนผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กสาวที่ได้เสียตัวไปด้วย
3. ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเราให้ได้รู้จักปฏิรูปตัวเราเองเสียก่อน สำหรับจะปฏิรูปพระศาสนจักร
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดส่องสว่างผู้ที่ทำการเทศน์สอน และทำงานแพร่ธรรมให้กับประชาชนด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุร