นักบุญ สเตฟาโน แห่งฮังการี (969-1038)

ระลึกถึงวันที่ 16 สิงหาคม

การเผยแพร่พระวรสารในประเทศฮังการีได้เริ่มมีตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 โดยเฉพาะศาสนจักรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ลได้ส่งธรรมทูตไปประกาศพระวรสารที่นั่น ทว่าต่อมาในศตวรรษที่ 11 ได้เกิดมีการประนีประนอมกันขึ้นถึงขั้นปล่อยปละละเลย เพราะว่าพระศาสนจักรตะวันออกได้สูญเสียตำแหน่ง และการเคารพนับหน้าถือตาในพระศาสนจักรทั่วๆ ไป บังเอิญโชคดีที่ดยุ๊คสเตฟาโนได้แลเห็นภัยอันนี้ จึงได้ตัดสินใจรับเอาขนบธรรมเนียมประเพณี และการปฏิบัติต่างๆของทางตะวันตก โดยได้หันไปหาพระศาสนจักรที่กรุงโรมและขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้

พระองค์ได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ในคืนวันพระคริสตสมภพปี 1000 และได้รับมงกุฎนั้นจากพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ที่ 2

พระองค์ได้รับความช่วยเหลือในด้านการแพร่ธรรม เยราร์โดซา เกรโด ชาวเวนิสซึ่งได้ช่วยเหลืออบรมเจ้าชายเอเมริโกให้พระองค์ด้วย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังฆราชและมรณสักขี

นักบุญ สเตฟาโน ได้ถวายอาณาจักรของพระองค์แด่พระนางมารีย์ พระองค์ได้ให้ความยุติธรรมแก่พวกคนจน และได้ทำการสอนคำสอนแก่พวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ด้วย ทั้งได้สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรต่างๆ และการจัดระเบียบในสังฆมณฑลต่างๆ ตามประเพณีของพระศ าสนจักรที่กรุงโรม โดยมีพวกฤาษีเบเนดิกตินที่คลูนีคอยช่วยเหลือ และอารามฤาษีนักบุญ มาร์ติน แห่งปันนอนฮัลมา ได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

นักบุญ สเตฟาโน ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ เมือปี 1083 จากพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 พร้อมกับเจ้าชายนักบุญเอเมริโก ซึ่งจบชีวิตลงตั้งแต่ยังเยาว์และเป็นตัวอย่างของความไร้เดียงสา

นักบุญ สเตฟาโน และนักบุญเอเมริโกต่างก็เป็นฆราวาสธรรมดา แต่ว่าได้เป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกคนในการทำงานช่วยพระศาสนจักร โดยแสดงให้เราเห็นว่าท่านทั้งสองก็มีส่วนในการแพร่ธรรมพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆ ของพระศาสนจักรเหมือนกัน

 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราดูซิว่าเราควรจะต้องมีส่วนในการขยับขยายพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร
2. ในบูชามิสซาให้เราได้แลเห็นถึงความจำเป็นของพระศาสนจักรในทุกวันนี้
3. ข้าแต่พระสวามีเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดส่องสว่าง และนำบรรดาผู้ปกครองประเทศทั้งหลาย ให้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์