นักบุญ มาร์ติน ที่ 1
พระสันตะปาปา และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 13 เมษายน

นักบุญ มาร์ติน ที่ 1 เกิดที่เมืองโตดี ในแคว้นอุมเบรียประเทศอิตาลี ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาในปี 640 พระองค์ได้เป็นผู้ป้องกันความเชื่อคริสตชนที่เข้มแข็ง ทรงเรียกประชุมสภาพระสังคายนาแห่งลาเตรันในปีนั้นเอง เพื่อต่อสู้กับความผิดหลงของพวกเฮเรติก “โมโนเทลิตี” ซึ่งพวกนี้ถือว่าพระคริสตเจ้าไม่มีเจตจำนงค์แบบมนุษย์ และที่เป็นอิสระมีเสรีภาพ และมีผลทำให้ไม่ยอมรับว่าพระองค์ทรงมีสภาวะมนุษย์ที่แท้จริง และไม่สามารถสร้างสรรค์บุญญาบารมีได้เลย พูดง่าย ๆ ก็คือ พวกนี้ไม่ยอมรับคุณค่าและประสิทธิผลของการไถ่บาปของพระองค์ และเพราะได้ป้องกันความเชื่อ พระองค์จึงทรงถูกจับกุมขังที่คอนสแตนดิโนเปิ้ลในปี 653 และถูกเนรเทศไปที่เมืองแชร์ชอน ในแหลมไครเมีย พระองค์ได้สิ้นใจในที่เนรเทศ ทรงกลายเป็นเหยื่อของจักรพรรดิทรราชคอนสตันท์แห่ง กรุงคอนสแตนดิโนเปิ้ล เพราะจักรพรรดิเป็นผู้นิยมในลัทธิโมโนเทอิสม์

พระศาสนจักรไบแซนไทน์ให้ความเคารพนับถือนักบุญ มาร์ติน ในวันที่ 13 เมษายนเหมือนกัน

ท่าทีที่เข้มแข็งไม่สะทกสะท้านของนักบุญ มาร์ติน ที่เราฉลองกันในวันนี้ จะได้เป็นตัวอย่างสำหรับบรรดานายชุมพาบาลทั้งหลาย ในเวลาที่ต้องเผชิญกับการขู่เข็ญต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกและภายในพระศานจักร

 คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1.ให้เราได้รู้จักป้องกันความเชื่อของเราจากสิ่งที่มิใช่เป็นของพระคริสตเจ้า
2. ขอให้บูชามิสซาจงเป็นท่อธารและพละกำลังแห่งชีวิตของเรา
3. ขอให้การมีส่วนร่วมในการถวายบูชามิสซาของเราจงเป็นการตอบรับต่อ “กางเขนของพระคริสตเจ้า”
4. ขอให้พระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนชีพจงเป็นพละกำลังของการปลอปล่อยแบบคริสตชนด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ