นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เดอ ลาซาลพระสงฆ์
ระลึกถึงวันที่ 7 เมษายน

นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เดอ ลาซาล  เกิดที่เมืองรีมส์ในประเทศฝรั่งเศส และได้บวชเป็นพระสงฆ์  แต่ที่สุดก็ได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อจะได้อุทิศตนให้กับการอบรมศึกษาแก่พวกเด็กๆ ของชนชั้นที่ยากจน ท่านได้ตั้งคณะ “Brothers of the Christian School” หรือที่เราเรียกว่า “คณะลาซาล” สำหรับพวกเด็กเหล่านี้ ซึ่งต้องถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของการศึกษา

ท่านเป็นผู้ให้การศึกษาอบรมคนแรกที่กล้าใช้ภาษาพูด คือ ภาษาฝรั่งเศสแทนภาษาลาตินในการสอนเรียน ท่านได้ทำการปฏิรูปเปลี่ยนวิธีการสอน โดยพยายามวางพื้นฐานของการศึกษาให้ก่อน ท่านได้วิวัฒนาการหลักการต่างๆ ทางวิชาครู แม้ว่าจะต้องพบกับอุปสรรคนานัปการ ท่านได้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่เมืองรีมส์ในปี 1687 ปารีส ปี 1699 และเซนต์เดอนีสในปี 1709 นอกนั้นยังตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กๆอีกมากมาย

เราต้องถือว่าคณะลาซาลเป็นคณะแบบฆราวาสคณะแรก  ชีวิตภายในของนักบวชในคณะของท่านเป็น ศตวรรษ 17 ของประเทศฝรั่งเศสในยุคนั้น และธรรมนูญของคณะของท่าน ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นแม่แบบของบรรดาคณะ “Brothers” อื่นๆทั้งหลาย

พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาครูคาทอลิก ในปี 1950 เพื่อให้พวกครูเหล่านี้ได้มี    จิตสำนึกถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การศึกษาอบรมแบบคริสตชนที่แท้จริง

เราน่าจะถามตัวเราเองว่า “ทำไมในบูชามิสซาจึงมีเยาวชนมาวัดกันน้อยมาก”  อาจจะเป็นเพราะว่า “บูชามิสซา” ไม่ได้รับการจัดเข้าไว้ใน “ค่านิยม” อันดับแรกในชีวิตของเขา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขออย่าให้การเจริญชีวิตของเราทำให้บรรดาเยาวชนต้องถอยออกห่างจากบูชามิสซาเลย
2. ขอให้บูชามิสซาช่วยให้บรรดาเยาวชนได้ค้นพบค่านิยมที่แท้จริงของตน
3. ขอให้บรรดาเยาวชนได้มีจิตสำนึกว่า มิสซาเป็นสิ่งที่ช่วยให้โลกได้เอาตัวรอด
4. ขอให้การพูดคุยกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ ได้กลายเป็นการร่วมมือกันที่มีประสิทธิภาพ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ