นักบุญ วินเซนต์ แฟร์เรร์พระสงฆ์
ระลึกถึงวันที่ 5 เมษายน

นักบุญ วินเซนต์ แฟร์เรร์ เป็นชาวสเปน เกิดที่เมืองวาแลนเซีย ท่านได้เข้าเป็นฤาษีคณะโดมินีกัน และได้ทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์ผู้เทศน์ ท่านได้เดินทางเพื่อเทศน์สอนไปทั่วประเทศสเปน โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย นอกนั้นท่านยังได้เดินทางไปเทศน์สอนในแถบภูมิภาคทางเหนือของประเทศอิตาลี และทั่วประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

เนื้อหาที่สำคัญของบทเทศน์ของท่านก็คือ สารจากพระวรสารที่เรียกร้องให้กลับใจ และทำการใช้โทษบาป โดยให้เกรงกลัวการพิพากษาของพระเจ้า ท่านยังได้เทศน์สอนประชาชนอีกด้วยว่า “การพิพากษาของพระเจ้านี้อยู่ใกล้ตัวเราทุกขณะ” และในบั้นปลายชีวิตของท่าน ในพระศาสนจักรก็ได้มีเรื่องยุ่งๆเกี่ยวกับตำแหน่งพระสันตะปาปา ท่านได้รับอาสาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ลงเอยด้วยดี

ท่านได้สิ้นใจในแคว้นเบรอตาญน์ในประเทศฝรั่งเศส  ขณะที่กำลังทำหน้าที่แพร่ธรรมอยู่

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ทุกๆครั้งที่เราไปร่วมถวายบูชามิสซา ก็ขอให้บูชามิสซานั้นเป็นเหมือน
     คำพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อกิจการต่างๆ ของเราด้วยเถิด
2. ขอให้กิจการทุกอย่างที่เราปฏิบัติเหมาะสมกับชีวิตแห่งการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า
3. ขอให้บูชามิสซาจงเป็นการกลับใจที่แท้จริงสำหรับเรา กลับใจไปหาพระคริสตเจ้าในบรรดาพี่น้องของเรา

4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า พระมหาไถ่  โปรดประทานพละกำลังให้เราได้เอาชนะต่อการประจญต่างๆ ด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ