นักบุญ อิสิโดโร
พระสังฆราชและนักปราชญ์

ระลึกถึงวันที่ 4 เมษายน

พระศาสนจักรของประเทศสเปนเคารพให้เกียรตินักบุญ อิสิโดโร แห่งเมืองซีวีเลีย ว่าเป็นสังฆราชที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง ครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวนักบุญอย่างแท้จริง พี่ชายของท่าน 2 คน คือนักบุญเลอันโดรและนักบุญฟุลเจนซีอุส ก็เป็นสังฆราชด้วย ส่วนน้องสาวของท่านคือ ฟีโอเรนตีนาก็เป็นนักบวช

นักบุญ เลอันโดร  ซึ่งเป็นพี่ชายคนโต ได้รับธุระเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์ให้ท่าน หลังจากที่ได้สูญเสียบิดาแล้ว และพี่ชายคนนี้เองที่ได้เป็นผู้นำหน้าท่านในเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษด้วย  และในเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษนี้ ที่นักบุญ อิสิโดโร ได้ออกแรงทำงานด้วยใจร้อนรน ตลอดระยะเวลา 40ปี ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าทางเทววิทยาก็ดี การสร้างสรรค์พิธีกรรมก็ดี หรือจะเป็นการออกกฎระเบียบต่างๆก็ดี หรือแม้แต่การสร้างโรงเรียนมากมายซึ่งมีลักษณะคล้ายสามเณราลัยในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาในสมัยกลาง “สารานุกรม” จำนวนมากมายของท่านได้เป็นแหล่งค้นคว้าทางความคิดสำหรับคนในสมัยนั้น เป็นต้น ได้ช่วยในการอบรมพวกนักบวช ท่านได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร และพร้อมๆ กับนักบุญ เกรกอรี่ องค์ใหญ่ คัสซีโอโดโร และ โบเอซีอุส นักบุญ อิสิโดโร ได้เป็นคนหนึ่งในพวกอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของยุโรปจนถึงศตวรรษที่ 11

นักบุญอิสิโดโร เป็นตัวแทนผู้ยิ่งใหญ่ของจารีตโมซาราบิกอันทำให้เราคิดว่าบูชามิสซามิใช่ได้รับการผูกขาดจากวัฒนธรรมประเพณีของชาติใดชาติหนึ่งโดยเฉพาะเวลาที่ท่านสิ้นใจท่านได้มีความประสงค์ขอแก้บาปโดยเปิดเผยตามจารีตที่ท่านได้ตั้งขึ้น

พิธีกรรมต่างๆ ย่อมไร้ประสิทธิภาพ ถ้าหากว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานและบรรดาสัตบุรุษที่ร่วมถวายพิธีกรรมนั้น จะไม่ได้ทำหน้าที่หรือแสดงบทบาทของตนอย่างเต็มที่ และด้วยความมีชีวิตชีวา สังคายนาวาติกันที่ 2 สอนว่า “ต้องถือว่าพระสังฆราชเป็นสงฆ์ผู้ใหญ่แห่งฝูงแกะของตน และโดยนัยหนึ่งชีวิตของสัตบุรุษในพระคริสตเจ้าก็มาจากท่าน และขึ้นกับท่านด้วย” ( SC 41 )

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขออย่าให้วัฒนธรรมประเพณีดึงคนให้ออกห่างจากพระคริสตเจ้า ตรงข้ามกลับต้องนำพวกเขาให้เข้าหาพระคริสตเจ้า
2. ขอให้ขนบธรรมเนียมประเพณีทุก ๆ อย่างได้แสดงออกซึ่งตัวเองที่ดีที่สุดในพิธีเคารพสักการะพระเจ้า
3. ขอให้พิธีกรรมเป็นการแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวาของขนบธรรมเนียม
4. ขอให้ผู้ที่มีหน้าที่ถวายบูชามิสซาหรือผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้เอาใจใส่ ในการกระทำพิธีกรรมนั้นๆ อย่างมีชีวิตชีวา

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ