นักบุญฟรังซิส เดอ เปาลาฤาษี
ระลึกถึงวันที่
2 เมษายน

หลังจากที่ได้เป็นฤาษีฟรังซิสกันอยู่  18 ปี ฟรังซิสก็ได้จากพวกเพื่อนฤาษีไปเจริญชีวิตที่เคร่งครัดและเข้มงวดยิ่งขึ้น และได้มีลูกศิษย์ติดตามท่านไปจำนวนหนึ่ง ซึ่งพร้อมกับพวกลูกศิษย์เหล่านี้ท่านได้ตั้งคณะ “มินิมี” (Minimi) “ฤาษีของนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี”  ซึ่งถือวินัยที่เคร่งครัดและเข้มงวดกว่า

นักบุญ ฟรังซิส เดอ เปาลา ได้ถูกสั่งให้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส เพื่อเฝ้ารักษาพระเจ้าหลุยส์ที่กำลังป่วยหนัก และที่ประเทศฝรั่งเศสนี้เองท่านได้สิ้นใจ เมื่ออายุได้ 91 ปี หลังจากที่ได้ถวายชีวิตทั้งครบอุทิศแด่พระเจ้าในความเคร่งครัดเข้มงวด และในความสุภาพอย่างที่สุด

คติพจน์ของท่านก็คือ “ความรักต่อพระคริสต์กำลังเร่งรัดพวกเรา” (Caritas Christi Urget Nos) และเพราะความสุภาพดังกล่าวที่นักบุญ ฟรังซิส เดอ เปาลา ได้มีความรักอย่างมากต่อพระศาสนจักร และพร้อมเสมอที่จะรับใช้พระศาสนจักร

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ความรักของพระคริสตเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรต้องช่วยนำเราให้รักและรับใช้พระศาสนจักร
2. ขอให้คริสตชนทุกคนได้มีจิตสำนึกว่าคำแนะนำของพระวรสารมีไว้สำหรับทุกคน
3. ขอให้เราแต่ละคนได้พยายามที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของพระวรสาร
4. ให้เราได้พยายามให้กำลังใจแก่ผู้ที่พยายามติดตามพระคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ