๏๏๏ อัครธรรมฑูต (Apostles) ๏๏๏


"อัครธรรมฑูต หรือ Apostle " เป็นภาษากรีก แปลว่า "ผู้ถูกส่งไป" หมายถึง อัครสาวกของพระเยซูเจ้า มี 12 องค์ ได้แก่

1. นักบุญ เปโตร

4. นักบุญ ยอห์น

7. นักบุญโธมัส

10. นักบุญ ยูดา (หรือ นักบุญธัดเทว)

2. นักบุญ อันดรูว์(น้องชายของเปโตร)

5. นักบุญ ฟิลิป

8. นักบุญ มัทธิว

11.นักบุญซีมอน

3. นักบุญ ยากอบ (พี่ชายของยอห์น)

6. นักบุญ บาร์โทโลมิว

9. นักบุญ ยากอบ (บุตรของอัลเฟอัส)

12. นักบุญ มัสธีอัส (แทนยูดาส)

 

ในช่วงเวลาแห่งพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าจวบจนกระทั่งสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนที่เขากาลวาลิโอ มีเพียงนักบุญยอห์นองค์เดียวเท่านั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ ส่วนอัครสาวกองค์อื่นๆนั้น ต่างหลบหนีไปด้วยความตกใจกลัว อย่างไรก็ตามเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพหลังสิ้นพระชนม์ 3 วัน และได้ประจักษ์องค์แก่เหล่าอัครสาวกหลายครั้ง ก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์ อัครสาวกจึงเปี่ยมด้วยพระจิต ต่างมีความร้อนร้นในการประกาศยืนยันความเชื่อ และได้ยอมสละชีพเพื่อยืนยันความเชื่อนั้น (นักบุญยอห์นเป็นอัครสาวกองค์เดียวที่เสียชีวิตในยามชรา)

หมายเหต

* นักบุญ มัทธีอัส ได้รับเลือกแทนยูดาสในภายหลัง
* นักบุญเปาโล ได้เรียกตนเองว่า อัครธรรมฑูต แม้ท่านจะเป็นคนที่เกิดทีหลังในตำแหน่งนี้ก็ตาม แต่ก็เป็นอัครธรรมฑูตผู้ยิ่งใหญ่ เคียงคู่กับอัครธรรมฑูตเปโตร

พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวกสิบสองคน (ลก 6:12-16)

ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา และทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน ครั้นถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามา แล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคน ประทานนามว่า “อัครสาวก”
คือซีโมน ซึ่งเรียกว่าเปโตร อันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบและยอห์น ฟิลิปและบาร์โธโลมิว มัทธิวและโธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนผู้มีสมญาว่า “ผู้รักชาติ” ยูดาสบุตรของยากอบ และยูดาสอิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ

ผู้ได้รับเลือกแทนยูดาส (กจ 1:15-26)

ในระหว่างนั้น เปโตรยืนขึ้นในหมู่พี่น้องที่ชุมนุมกันอยู่ประมาณ 120 คน กล่าวว่า
”พี่น้องทั้งหลาย จำเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริงตามที่พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส ผู้นำคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า ยูดาสผู้นี้เคยเป็นคนหนึ่งในคณะของเราและร่วมภารกิจกับเรา ยูดาสผู้นี้นำเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม ไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เขาล้มคว่ำลงที่นั่น ท้องแตกไส้ทะลัก ผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนรู้เรื่องนี้ดี จึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่า “ฮาเคลดามา” (hakeldama) แปลว่า “นาเลือด” เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า “ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่เลย” และอีกตอนหนึ่งว่า “ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา” ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์น จนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเรา ถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์”

ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส
เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้ เพื่อไปตามวิถีทางของตน”
เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน