-: ประกาศข่าว :-    
:::: ขอเชิญสมาชิกร่วมฟังบรรยายสรุปการทำสมาธิแบบ WCCM ณ ห้องชมรม อาคารนันทนาการชั้น 4 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา12.00 น. .... O Lord, I pray for the courage to stand for something and give me to determination to make the right things happen. Amen.... Character consists of what you do on the 3rd and 4th tries!!!