สมโภชแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล
วันที่ 25 มีนาคม

ในพระศาสนจักรยุคก่อนๆ ก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพเล็กน้อย จะมีการฉลองรหัสธรรมแห่งการเสด็จมารับการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเป็นเจ้า แต่ต่อมาภายหลังพระศาสนจักรได้เลื่อนมาเป็น 9 เดือนก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพ พระเป็นเจ้ามิได้เสด็จมาในโลกโดยใช้กำลัง พระองค์ทรงประสงค์คำตอบรับจากพระนางมารีอา เพื่อว่าพันธสัญญาจะได้สำเร็จบริบูรณ์ไป ประชากรแห่งพระสัญญาอยู่ในตัวพระนาง ไม่ว่าจะเป็นประชากรเก่า ( ชาวฮีบรู ) หรือประชากรใหม่ ( พระศาสนจักร ) ก็ตาม เพราะว่า พระสวามีเจ้า อยู่กับพระนาง ซึ่งหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราและประชากรของพระองค์ ยิ่งแม่พระมีความสุภาพถ่อมตัวมากเพียงใด พระเป็นเจ้าก็ยิ่งยกเธอขึ้นมากเพียงนั้น " ใครที่ถ่อมตัวลงจะได้รับการยกให้สูงขึ้น " ( มธ.23: 12) ดังนั้นเมื่อพระบุตรทรงมีแผนการที่จะรับเป็นมนุษย์เพื่อไถ่มนุษย์ชาติ พระองค์ย่อมจะทรงเลือกมารดาในโลกนี้โดยอาศัยมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ มารดาที่เป็นสตรีผู้ศักดิ์สิทธิ์และสุภาพถ่อมตัวที่สุด นักบุญลูกา ได้บันทึกไว้ในพระวรสารของท่านว่า " ทูตสวรรค์กาเบรียล ได้รับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้าให้ไปยังเมืองหนึ่ง ชื่อนาซาแร็ธในแคว้นกาลิลี เพื่อแจ้งสารแก่นางพรหมจารีคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่หมั้นของโยเซฟ ผู้สืบตระกูลดาวิด พรหมจารีนั้นชื่อ มารีย์ ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาหาหญิงพรหมจารีนั้นแล้วกล่าวว่า " ขอวันทาท่านผูเปี่ยมด้วยหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน " เมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ นางพรหมจารีตกใจ ไม้แจ้งว่าคำปราศัยนี้ดีร้ายอย่างไร เทวดาจึงกล่าวว่า " อย่ากลัวเลย มารีย์ท่านเป็นที่พอพระทัยยิ่งของพระเป็นเจ้า ท่านจะทรงตั้งครรภ์และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง ซึ่งท่านจะตั้งชื่อว่า " เยซู " กุมารนี้จะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าพระบุตรแห่งพระเจ้าสูงสุด และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบพระราชบัลลังก์ของดาวิดผู้บรรพบุรุษแกพระองค์ พระบุตรนั้นจะสืบราชสมบัติของยาโคบตลอดนิรันดร รัชสมัยของพระองค์จะมิรู้สิ้นสุด" พระนางมารีย์ตอบเทวดาว่า " ข้อนี้จะเป็นไปได้อย่างไร เหตุว่าข้าพเจ้าถือศีลพรหมจรรย์ ?" เทวดาตอบว่า " พระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและฤทธานภาพของพระเจ้าสูงสุดจะฉายเงาปกคลุมท่าน ฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมาจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เดี๋ยวนี้ นางเอลีซาเบ็ธญาติของท่านก็ได้ตั้งครรภ์กุมารหนึ่งแม้นางจะแก่ชรา และใครๆ ว่าเป็นหมันนางก็ตั้งครรภ์เข้าเดือนที่หกแล้ว เหตุว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเป็นเจ้า " นางมารีย์จึงตอบว่า " ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพรเจ้า จะเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน " แล้วเทวดาก็จากไป ( ลก.1: 26 -3 8 )

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ