เราควรทำอะไรในเทศกาลมหาพรต

ในเทศกาลมหาพรตพระศาสนจักรต้องการให้เรารำพึงถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้าและเรียกร้องให้เราแต่ละคนช่วยแบ่งเบาความทุกข์ทรมานของพระองค์

 

ประการแรก ที่เราสามารถกระทำได้ก่อนอื่นหมด คือให้เราพิจารณาว่าในชีวิตของเรายังมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องมีอะไรไม่ดีเป็นที่เคืองพระทัยพระเจ้า ให้เรารีบแก้ไขเป็นทุกข์กลับใจ พร้อมทั้งสัญญากับพระองค์ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้น

ประการที่สอง เมื่อเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้ว เราก็ควรจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเป็นพิเศษในเทศกาลนี้เพื่อยืนยันถึงความรักของเราที่มีต่อพระองค์ พระคริสตเจ้าทรงสั่งสอนเราให้รักกันและกัน นี่เป็นบัญญัติเอกที่สุดข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงหวังจากเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรทำในเทศกาลมหาพรตคือ การแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์ เช่น การพยายามอดทนต่อความบกพร่องของผู้อื่น แสดงความเป็นมิตรมีอัธยาศัยไมตรีต่อกัน การทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ