จุดประสงค์ของกิจศรัทธา

ช่วงเทศกาลมหาพรต

ภาวนา มากขึ้น เพื่อ เปิดตนเอง ให้พระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเรา พระองค์จะได้ดลใจเราให้มีสำนึกที่จะร่วมกับพระองค์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

จำศีลอดอาหาร เพื่อ เปิดตนเอง จากการกิน การอยู่ ความฟุ่มเฟือยต่างๆ พร้อมที่จะลด ละ เลิก ความสดวกสบายต่างๆ

ทำบุญให้ทาน เพื่อ เปิดตนเอง นำปัจจัยที่อดออมไว้ได้ ไปแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ขัดสน และด้อยโอกาส

แก้บาป เพื่อ เปิดตนเอง ในการเปลี่ยนจิตใจ เปลี่ยนท่าที ทัศนคติ และรูปแบบการดำเนินชีวิต ตามที่พระคริสตเจ้าต้องการ

เดินรูป 14 ภาค เพื่อรำพึงและไตร่ตรองถึง "วิถีชีวิต" ของพระคริสตเจ้า พระองค์ไม่เพียงแต่สอนให้เราแบกกางเขนเท่านั้น แต่ได้ทรงลงมือทำเป็นแบบอย่างด้วยพระองค์เองจริงๆ