จิตตารมณ์มหาพรต

เทศกาลมหาพรตคือช่วงเวลาที่พระคริสตเจ้าได้ทรงสร้าง"เอกลักษณ์" ของพระองค์ ที่จะเลือกรักผู้ด้อยโอกาสและคนบาปก่อน ดังข้อความตอนหนึ่งจากพระวรสารนักบุญมัทธิวที่ว่า...

 

"...เมื่อเราหิว

เมื่อเราเป็นแขกแปลกหน้า

เมื่อเราเปลือยเปล่า

เมื่อเราเจ็บป่วย

เมื่อเราถูกจำคุก

 

ท่านให้อาหารเรา

ท่านก็ต้อนรับเรา

ท่านก็ให้เสื้อผ้าเราใส่

ท่านได้มาดูแลเรา

ท่านก็มาเยี่ยม..."

"สิ่งที่ท่านได้ทำต่อผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในบรรดาพี่น้องของเรา

ก็เหมือนท่านได้ทำต่อเราเอง"

ดังนั้นช่วงเวลามหาพรตจึงเป็นช่วงที่คริสตชนพยายามมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า