ประวัติชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ.

• จุดเริ่มต้น กลุ่มคาทอลิกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เริ่มจากการสังสรรค์กันในกลุ่มพนักงาน กฟผ. ที่เป็นคาทอลิกเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2521 โดย คุณวิไลวรรณ โภคทวี (คุณเก็บ) และ คุณสมชาติ ศรีสมพงษ์ ซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อน จากการทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาบ้านเซเวียร์ เมื่อครั้งที่ยังเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกัน และจากคำแนะนำของคุณพ่อวิชัย โภคทวี ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณเก็บ และเป็นเพื่อนสนิทกับคุณสมชาติด้วยสมัยออกค่ายอาสาพัฒนา

จากการคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานใน กฟผ. ที่มีความสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมค่ายมาก่อน ทำให้คุณเก็บมีดำริว่าน่าจะมีการรวบรวมกลุ่มพนักงานคาทอลิกที่ทำงานใน กฟผ. ซึ่งคาดว่าต้องมีอยู่มาก คุณเก็บและคุณสมชาติจึงได้ตกลงกันว่า จะเริ่มจากการสอบถามในหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น คุณเก็บทำงานที่แผนก หตต. (แผนกตรวจจ่ายต่างประเทศ) กตต. (กองตรวจจ่าย)  เวลานั้นภายใน กตต. มีพนักงานที่เป็นคาทอลิก เช่น คุณขนิษฐา จงวัฒนากุล(พี่ตุ๋ย) , คุณพรรณิการ์ กายสุต (ตุ้มติ้ม), คุณสุมาลี โสภณ(กิ๊ก)  และที่กองการเงิน มีคุณวิไลวรรณ วานิช (พี่น้อง) ในขณะเดียวกันคุณสมชาติ ก็ติดต่อสอบถามคนอื่นๆ ด้วย

หลังจากนั้นได้มีการเริ่มนัดประชุมครั้งแรกที่โรงอาหาร หลังสนามแบดมินตัน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 4 คน คือ คุณเก็บ คุณสมชาติ คุณวิไลวรรณ และคุณขนิษฐา ต่อมาจำนวนสมาชิกได้ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับ  และได้คุณศิริ แสงหาญ (เสียชีวิตแล้วด้วยโรคหัวใจ เมื่อปีพ.ศ. 2546 ภายหลังการเกษียณอายุ) เป็นประธานกลุ่มคาทอลิก กฟผ. คนแรก ในช่วงนั้นยังไม่ได้มีการจัดชมรมอย่างเป็นทางการ  การประชุมในระยะแรกไม่ได้มีการกำหนดเวลาแน่นอน ดังนั้นเพื่อให้มีการรวมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จึงมีดำริให้จัดมิสซาทุกวันศุกร์ต้นเดือน พร้อมทั้งเชิญคุณพ่อวิชัย โภคทวี มาเป็นจิตตาภิบาลของกลุ่มฯและถวายมิสซาให้ ซึ่งคุณพ่อวิชัยก็ตอบรับด้วยความยินดี เพราะคุณพ่อมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ชาวคาทอลิก กฟผ. รวมตัวกันอยู่แล้ว

การประกอบพิธีบูชามิสซาในระยะแรก ได้อาศัยห้องประชุมของสถานพยาบาล โดยคุณหมอนงนุช อังกุราภินันท์ ได้ช่วยกรุณาติดต่อหาห้องประชุมให้ หลังจากนั้นก็มาใช้ห้องประชุมของฝ่ายบัญชี, ห้องประชุมชั้น 2 ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ และห้องประชุมของกองการพิมพ์  และเมื่อใดที่คุณพ่อวิชัยติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้ ก็จะมีคุณพ่อคณะเยสุอิตองค์อื่นๆ เช่น คุณพ่อซิกมุนด์ แลสเช็นสกี้, คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, คุณพ่ออมล อัมมาลนารถ, คุณพ่อแจ็ค แพทดัว, คุณพ่อมหาร์โซโน โพรโบ, คุณพ่อวิสูตร ปัญญาวชิรสูตร, คุณพ่อพอล พอลล็อค เป็นต้น ทั้งนี้เพราะทั้ง คุณสมชาติ และ คุณเก็บ ต่างสนิทกับพระสงฆ์คณะเยสุอิตเพราะเคยทำกิจกรรมที่ศูนย์เซเวียร์มาก่อน

ต่อมาในปีพ.ศ. 2532  คุณเก็บได้ลาออกจาก กฟผ. เพราะคณะเยสุอิตต้องการผู้ช่วยทำงานด้านการเงินสำหรับสำนักงานเยสุอิต สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย แต่พระเป็นเจ้าไม่ทรงทอดทิ้งกลุ่มคาทอลิก กฟผ. เพราะเราได้คุณสุทัศน์ มาลานิยม มาเป็นกำลังสำคัญแทน ช่วยให้ชมรมคาทอลิกของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับ มีพิธีบูชามิสซา มีการประชุมที่สม่ำเสมอ มีกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีงานฉลองพระคริสตสมภพทุกปี 

คุณเก็บยังคงมาร่วมกิจกรรมกับชมรมฯเป็นครั้งคราวเท่าที่ทำได้ และเมื่อใดที่ชมรมฯขอให้คุณเก็บช่วยติดต่อพระสงฆ์คณะเยสุอิตเพื่อร่วมกิจกรรม คุณเก็บก็ยินดีช่วยเหลือ เพราะขณะนี้เธอทำงานของคณะเยสุอิตอยู่ ทำให้ประสานงานได้สะดวกมากขึ้น

• จุดเริ่มต้นชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. (ชคท-กฟผ.) อย่างเป็นทางการ
เมื่อกลุ่มพนักงานคาทอลิก กฟผ. เพิ่มจำนวนขึ้น กลุ่มจึงได้มีดำริให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2534-2535 และได้คุณสุทัศน์ มาลานิยม เป็นประธาน คณะกรรมการได้มีดำริให้จัดตั้งชมรมฯอย่างเป็นทางการ  ดังนั้นประธานชมรมฯจึงได้มีบันทึกลงวันที่  21  พฤศจิกายน  2534  เสนอขออนุมัติจัดตั้งชมรมคาทอลิก กฟผ. (คท.-กฟผ.) อย่างเป็นทางการ  และผู้ว่าการ เผ่าพัชร ชวนะลิขิตกร  ได้มีบันทึกลงวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ตอบอนุมัติ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ 4/2535 วันที่  24  พฤษภาคม  2535  ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อชมรมเป็น "ชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. (ชคท-กฟผ.)"  ภาษาอังกฤษ คือ CATHOLIC GROUP OF EGAT (CGE) โดยคุณสมชาติ ศรีสมพงศ์ เป็นผู้ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ

• วัตถุประสงค์ชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. (ชคท-กฟผ.) มีดังนี้
1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ปฏิบัติงาน คาทอลิก กฟผ.
2. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ และความศรัทธา
3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานคาทอลิกและคริสตชน ในกฟผ. และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
4. เพื่อร่วมมือและดำเนินกิจกรรมในด้านสาธารณประโยชน์และการกุศล
5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

• รายชื่อคณะกรรมการชมรมผู้ปฎิบัติงานคาทอลิก กฟผ. ปีพ.ศ. 2534-25435

   จิตตาภิบาล คุณพ่อวิชัย โภคทวี บ้านเซเวียร์
   ประธาน คุณสุทัศน์ มาลานิยม ฝปช.
   ที่ปรึกษา คุณศิริ แสงหาญ ฝวร.
  คุณวิไลวรรณ วานิช ฝกง.
  พ.ญ.นงนุช อังกุราภินันท์ ฝพอ.
   รองประธาน-ฝ่ายพิธีกรรม คุณไพรวัลย์ ศุภติมัสโร ฝวม.
  คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์ ฝนศ.
   รองประธาน-ฝ่ายกิจกรรม คุณศิริชัย รงศิริกุล ฝบช.
  คุณจักรพิภพ สกุลทอง ฝวม.
   เลขานุการ คุณสมศรี ปานจิตต์ ฝจห.
  ุคุณยุพิน กิจสกุล เขต1
   เหรัญญิก คุณพรรณิการ์ กายสุต ฝบช.
  คุณขนิษฐา จงวัฒนากุล ฝตน.
   ประชาสัมพันธ์ คุณจรูญ ไทยตรง ฝปช.
  คุณจงกล สยนานนท์ ฝพอ.
   ปฏิคม คุณสมชาย ภัทรวินิจ สรป.
  คุณสมัคร จิระธนานันท์ ฝปช.
   นายทะเบียน คุณยุรินทร์ อันธพันธ์ ฝวม.
  คุณนิรมล เต็มเจริญ ฝบย.

• ความเป็นมาของห้องที่ทำการชมรมฯ
นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมในปี พ.ศ. 2534  ชมรมได้จัดกิจกรรมทางศาสนาสำหรับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ห้องประชุมกองการพิมพ ์(กกพ.) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ฝปช.) ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคุณสุทัศน์ฯ (ประธานชมรมในขณะนั้น) มาโดยตลอด จนกระทั่งคุณสุทัศน์ฯใกล้ครบกำหนดเกษียณอายุ  ด้วยความเป็นห่วงสมาชิกชมรมฯ คุณสุทัศน์ฯ จึงมีดำริที่จะจัดหาห้องที่ทำการของชมรมฯอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกได้ใช้สวดภาวนาและร่วมพิธีมิสซาอย่างสะดวกต่อไป

วันที่ 28 กรกฎาคม 2543  ประธานชมรมฯ (คุณสุทัศน์ มาลานิยม) ได้มีบันทึกเรียนประธาน คกบ-กฟผ. ขอความอนุเคราะห์จัดหาสถานที่ทำการของชมรมฯอย่างเป็นทางการ เพื่อความสะดวกสำหรับสมาชิกในการประกอบพิธีทางศาสนา และสำหรับเก็บรักษาศาสนภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางของสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2543  ผู้ว่าการ วิทยา คชรักษ์ ได้มีบันทึกตอบอนุมัติ  และให้ ฝบก. พิจารณาจัดหาสถานที่ตามความเหมาะสม จนกระทั่งได้รับแจ้งว่าได้ห้องที่ทำการชมรมฯ ที่ชั้น 4 อาคารนันทนาการ  คณะกรรมการฯ จึงดำเนินการจัดหา ตู้ โต๊ะ จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เชิงเทียน และภาชนะศักดิ์ศิทธิ์  คุณกมลรัตน์ ชัยกิจ บริจาคไม้กางเขนตั้งโต๊ะ  คุณเพลินจันทร์ เทียนงาม บริจาคไม้กางเขนติดผนังและหนังสือเดินรูป 14 ภาค  คุณนิตยา สัตยวินิจ บริจาคผ้าปูโต๊ะสีขาว  คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์ บริจาคพระรูปพระเมตตา  คุณสุมาลี โสภณ บริจาคแจกันดอกไม้แห้ง และคุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ บริจาคผ้าสโตลา และภาชนะศักดิ์สิทธิ์  คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ บริจาคผ้าขาวขนาดเล็ก จำนวน 3 ผืน

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2545 เวลา 12.15 น. ได้มีพิธีเสกและเปิดห้องชมรมฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เป็นประธานในพิธี  

หลังจากมีห้องที่ทำการชมรมฯอย่างเป็นทางการแล้ว คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าสมควรจะมีพระรูปแม่พระไว้ประจำห้อง เพื่อเป็นองค์อุปถัมภ์ของชมรมฯ และของ กฟผ. คุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ แห่งวัดพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี จึงได้กรุณาอนุเคราะห์จัดซื้อมาให้จากโรงงานที่ อ.ศรีราชา เป็นพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ ความสูง 80 ซ.ม. ราคา4,000บาท และคุณพ่อได้กรุณามาถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณและเสกพระรูปแม่พระเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2545   ภาพกิจกรรม>>

 

• กิจกรรมสำคัญของชมรมฯในอดีต
วันพุธที่  23  ธันวาคม  2535  เวลา 12.15 น.  สมาชิกชมรมฯขึ้นร้องเพลงบนเวทีของหอประชุม กฟผ. 1 เนื่องในโอกาสวันฉลองพระคริสตสมภพ     ตามคำเชิญของรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร คุณสมวงศ์  โปษยานนท์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมฯในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณจักรพิภพ สกุลทอง เป็นผู้ฝึกซ้อมการร้องเพลงประสานเสียงและควบคุมวงดนตรี ภาพกิจกรรม>>

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2540 เวลา 12.30 น. ประธานชมรมฯ คุณสุทัศน์ มาลานิยม พร้อมคณะกรรมการได้จัดพิธีสหบูชามิสซา ณ หอประชุม กฟผ.2 เพื่ออุทิศแด่ดวงวิญญาณของเพื่อนพนักงาน กฟผ. จำนวน 25 คน ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2540  ในเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงแรม รอยัล จอมเทียน รีสอร์ท พัทยา โดยมีคุณพ่อสุทธิชัย บุญเผ่า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อสุรพงษ์ ไม้มงคล และคุณพ่อยุทธนา สกนธวัฒน์  ในการนี้ผู้ว่าการ ปรีชา จูงวัฒนา และผู้บริหารระดับสูงได้ให้เกียรติร่วมพิธี  ภาพกิจกรรม>>