คณะกรรมการบริหารงานชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.
 
จิตตาภิบาลชมรม

 

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

 

ประธานกรรมการ

 

คุณพิษณุ ทองวีระกุล

 

รองประธานกรรมการ

 

คุณบุญส่ง หลิ่วโรจน์ทรัพย์

 

กรรมการและเลขานุการ

 

คุณกมลรัตน์ ชัยกิจ

 

กรรมการการเงิน

 

คุณสุมาลี โสภณ

 

กรรมการพิธีกรรม

 

คุณเพลินจันทร์ เทียนงาม

 

ประชาสัมพันธ์

คุณพืศิษฐ์ จิระภัทรศิลป์

นายทะเบียน

 

ตุณสาลินี สำราญจิตต์

 

ปฏิคม

 

คุณผาสุข ไม้ประเสริฐ

 

กรรมการกลาง

 

คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์

 

คุณนิรมล เต็มเจริญ

 

ตุณวิไล ทองภักดี

 

คุณผ่องศรี ช่วยสุวรรณ

 

คุณมยุดี โชติสุต

 

คุณสุชีลา ผจงวงศ์

TOP