ความสำคัญของวันคริสต์มาส

เราจะเห็นได้ว่า วันคริสต์มาสเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นการระลึกถึงวันที่พระบุตรของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ที่จะอยู่กับเราตลอดไป เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เป็นพี่หัวปีที่จะนำมนุษย์ทั้งมวลไปสู่พระบิดาเจ้า พระองค์เป็นความสำเร็จบริบูรณ์ตามคำสัญญาของพระเจ้าที่จะดูแลป้องกันรักษาเราผู้เป็นประชากรของพระองค์

เราเป็นเหมือนลูกแกะที่หายไป แต่พระเยซูเจ้าเป็นชุมพาบาลใจดีที่ตามหาเราจนพบ และจะไม่มีอะไรที่จะแยกเรากับพระองค์ได้อีกเลย

 

มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน จะรวยหรือจนคนศรัทธา หรือคนบาป ล้วนมีความสำคัญต่อหน้าพระเจ้าเสมอ เพราะตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้านั้น พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงเห็นพระฉายาลักษณ์ของพระบุตรในมนุษย์ทุกคน เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องรักซึ่งกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักพระเจ้า นั้นหมายถึงเราต้องเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนยากจนคนต่างชาติ หรือคนที่วางตัวเป็นศัตรูกับเรา "เขาจะรักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นได้อย่างไร ถ้าเขาไม่รักพี่น้องที่มองเห็นได้ นี่แหละเป็นพระดำรัสที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เรา คนที่รักพระเจ้า ต้องรักพี่น้องของตนด้วย" (1 ยน.4:20-21) ประเพณีของการฉลองคริสต์มาสที่มีความเป็นมาดังกล่าว ควรเป็นสิ่งที่ชักจูงเราให้เปี่ยมไปด้วยความรักที่พร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่างเต็มที่

"พระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์มิได้ต้อนรับ ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ที่เชื่อพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า" (ยน.1:11-12)