พระวรสารประจำวัน

  " มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (มธ 4:4)

  เราคาทอลิกผู้ปรารถนาจะรู้จักพระคริสตเจ้า สามารถรู้จักพระองค์ผ่านทางพระวาจาที่อัครสาวกทั้ง 4 องค์

  ได้แก่ นักบุญลูกา  นักบุญมัธทิว นักบุญมาระโก และนักบุญยอห์นได้จดบันทึกไว้เป็นพระวรสาร

                       อนึ่งนักบุญอัมโบรสได้กล่าวไว้ว่า

"เราสนทนากับพระเจ้า เมื่อเราอธิษฐานภาวนา เราฟังพระองค์  เมื่อเราอ่านพระวาจาของพระเจ้า"

 

ข้อแนะนำในการรำพึงพระวาจาของพระเจ้า

1.เริ่มด้วยการภาวนาขอให้พระเจ้าสถิตอยู่เรา และนำเราในการรำพึงภาวนา 

2.อ่านพระวรสารตอนนั้นช้าๆโดยคำนึงถึงความหมายแต่ละคำ

3.อ่านพระวรสารตอนนั้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ให้หยุดตรงคำหรือประโยคที่สะกิดใจ   สงบใจอยู่กับประโยคนั้นจนกว่าความรู้สึกนั้นจะหายไป

 4.สนทนากับพระเจ้า เพื่อพิจารณานำพระวาจานั้นมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเรา

 5.ให้เราขอพระพรที่เราปรารถนาจะได้รับจากพระองค์

 6.ถ้าใจเราวอกแวก ขอให้รู้ตัวแล้วปล่อยความคิดนั้นไป กลับมาสู่คำภาวนา