22 ธันวาคม 2558

พระวรสาร ลก 1:46-56 บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย

46 เวลานั้น พระนางมารีย์กล่าวว่า " วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 47จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า 48เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นสุข 49พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ 50พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย 51พระองค์ทรงยกพระกรแสดงพระอานุภาพ ทรงขับไล่ผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจัดกระจายไป 52ทรงคว่ำผู้ทรงอำนาจจากบัลลังก์  และทรงยกย่องผู้ต่ำต้อยให้สูงขึ้น 53พระองค์ประทานสิ่งดีทั้งหลายแก่ผู้อดอยาก ทรงส่งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า 54พระองค์ได้ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผู้รับใช้พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุณา 55ดังที่ได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่อับราฮัมและลูกหลานตลอดไป

56พระนางมารีย์ได้ค้างอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงกลับบ้าน