19 ธันวาคม 2558

พระวรสาร ลก 1:5-25 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวการเกิดของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง

5ในรัชสมัยของกษัตริย์เฮโรดผู้ปกครองแคว้นยูเดีย มีสมณะผู้หนึ่งชื่อเศคาริยาห์ ประจำเวรในหมวดของอาบียาห์ มีภรรยาชื่อเอลีซาเบธ จากตระกูลสมณะอาโรน 6ทั้งสองเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดทุกข้อของพระเจ้าโดยไม่มีที่ติ 7แต่สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีบุตร เพราะนางเอลีซาเบธเป็นหมัน และทั้งสองคนชรามากแล้ว

8วันหนึ่ง เศคาริยาห์กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามเวรของตนอยู่ในพระวิหาร 9ตามธรรมเนียมของสมณะ เขาจับฉลากได้หน้าที่เวรเป็นผู้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อถวายกำยาน 10ในเวลาที่มีการถวายกำยาน ประชาชนทุกคนที่มาชุมนุมต่างอธิษฐานภาวนาอยู่ภายนอก 11ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ยืนอยู่เบื้องขวาของพระแท่นถวายกำยาน 12เมื่อเศคาริยาห์ได้เห็นก็รู้สึกวุ่นวายใจและมีความกลัวอย่างมาก 13แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า "เศคาริยาห์  อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว เอลีซาเบธภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่ายอห์น  14ท่านจะมีความชื่นชมยินดีและคนจำนวนมากจะยินดี ที่เขาเกิดมา 15เพราะว่าเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เขาจะไม่ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุราเมรัยอื่นๆ เขาจะรับพระจิตเจ้า เต็มเปี่ยมตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา 16เขาจะนำบุตรหลานของอิสราเอลจำนวนมากกลับมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 17เขาจะมีจิตใจและพลังของประกาศกเอลียาห์ มาเตรียมรับการเสด็จมาของพระองค์ เพื่อทำให้บิดาคืนดีกับบุตรและทำให้ผู้ไม่เชื่อฟังกลับมีจิตสำนึกของผู้ชอบธรรม เป็นการเตรียมประชากรให้พร้อมที่จะรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า" 

18เศคาริยาห์จึงถามทูตสวรรค์ว่า "ข้าพเจ้าจะแน่ใจเรื่องนี้ได้อย่างไร? ข้าพเจ้าชราแล้ว และภรรยาของข้าพเจ้าก็อายุมากแล้วด้วย" 19ทูตสวรรค์จึงตอบว่า "ข้าพเจ้าคือกาเบรียล ซึ่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่าน และนำข่าวดีนี้มาแจ้งให้ท่านทราบ 20แต่ท่านไม่เชื่อคำของข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นจริงเมื่อถึงเวลากำหนด เพราะฉะนั้น ท่านจะเป็นใบ้และพูดไม่ได้จนถึงวันที่เหตุการณ์นี้จะสำเร็จไป" 21ขณะนั้น ประชาชนกำลังคอยเศคาริยาห์อยู่ รู้สึกประหลาดใจที่เขาชักช้าอยู่ในพระวิหาร  22เมื่อเขาออกมาและพูดไม่ได้ ประชาชนจึงเข้าใจว่าเขาได้เห็นนิมิตในพระวิหาร เขาทำได้เพียงท่าทางภายนอก แต่พูดไม่ได้

23เมื่อหมดวาระทำหน้าที่ในพระวิหารแล้ว เศคาริยาห์ได้กลับไปบ้าน 24ต่อมาไม่นานนางเอลีซาเบธภรรยาของเขาได้ตั้งครรภ์  นางได้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลาห้าเดือน   กล่าวว่า "พระเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้า ในที่สุดพระองค์พอพระทัยช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความอับอายที่ข้าพเจ้ามีต่อหน้ามนุษย์ทั้งหลายแล้ว"