16 ธันวาคม 2558

พระวรสาร ลก 7:19-23 คำถามของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงยกย่องยอห์น

19 เวลานั้น ยอห์นจึงเรียกศิษย์มาสองคน แล้วส่งไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทูลถามว่า "ท่านคือผู้ที่จะต้องมา หรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก?" 20เมื่อคนทั้งสองมาพบพระองค์แล้วจึงกล่าวว่า 'ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้ส่งเรามาถามท่านว่า "ท่านคือผู้ที่จะต้องมา หรือเราจะต้องรอคอยผู้อื่นอีก?'" 21ขณะนั้น พระเยซูเจ้ากำลังทรงรักษาคนจำนวนมากให้หายจากโรค จากความทุกข์ทรมานและจากปิศาจร้าย    ทั้งทรงทำให้คนตาบอดหลายคนกลับมองเห็นได้ 22พระองค์จึงตรัสตอบศิษย์ทั้งสองของยอห์นว่า "จงไปบอกยอห์นถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยิน คนตาบอดกลับแลเห็น คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายจากโรค คนหูหนวกได้ยิน คนตายกลับคืนชีพ คนจนได้ฟังข่าวดี 23ผู้ที่ไม่เคลือบแคลงใจในเรา ย่อมเป็นสุข"