15 ธันวาคม 2558

พระวรสาร มธ 21:28-32 อุปมาเรื่องลูกสองคน

28เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับพวกมหาปุโรหิตและผู้อาวุโสของประชาชนว่า 'ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร? ชายคนหนึ่งมีลูกสองคน เขาไปพบลูกคนแรกพูดว่า "ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงาน ในสวนองุ่นเถิด" 29ลูกตอบว่า "ผมไม่อยากไป" แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน 30พ่อจึงไปพบลูกคนที่สอง พูดอย่างเดียวกัน   ลูกคนที่สองตอบว่า "ครับ คุณพ่อ" แต่แล้วก็ไม่ได้ไป 31สองคนนี้ใครทำตามใจพ่อ?'  พวกเขาตอบว่า      'คนแรก'   พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า   'เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน

32เพราะว่ายอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรม ท่านก็ไม่เชื่อยอห์น ส่วนคนเก็บภาษี     และหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น