14 ธันวาคม 2558

พระวรสาร มธ 21:23-27 พระเยซูเจ้าทรงรับอำนาจจากผู้ใด

23เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่ทรงสั่งสอนประชาชนอยู่นั้น บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนเข้ามาพบพระองค์แล้วทูลถามว่า 'ท่านมีอำนาจอะไรจึงทำการเหล่านี้? ใครมอบอำนาจนี้ให้ท่าน' 24พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า 'เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่า เราทำเช่นนี้ด้วยอำนาจอะไร? 25พิธีล้างของยอห์นมาจากไหน จากสวรรค์หรือจากมนุษย์?' 

บรรดาสมณะและผู้อาวุโสของประชาชนจึงปรึกษากันว่า 'ถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ เขาก็จะกล่าวว่า "แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า?" 26ถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์ เราก็เกรงกลัวประชาชน เพราะทุกคนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก'

27เขาจึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่า 'เราไม่ทราบ' พระองค์จึงตรัสว่า 'เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่า เราทำการเหล่านี้ด้วยอำนาจใด'