สมโภชพระคริสตสมภพ 2556

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.