พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ ปี 2554

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554

คุณพ่อวิชัย โภคทว

จิตตาภิบาลชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

เป็นประธานในพิธี