พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ 2551

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2551

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. เป็นประธานในพิธี

 

1