พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ 2550

วันศุกร์ที่ 21ธันวาคม 2550

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

บรรณาธิการสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธี

1