สมาชิก ชคท.ขึ้นร้องเพลงบนเวทีหอประชุม กฟผ.1   วันที่ 23 ธันวาคม 2535 เวลา 12.15 น. 

ในโอกาสวันพระคริสตสมภพตามคำเชิญของรองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร คุณสมวงศ์  โปษยานนท์   

โดยมีคุณจักรพิภพ  สกุลทอง  เป็นผู้ฝึกซ้อมร้องเพลงประสานเสียงและควบคุมวงดนตรี