ทัวร์จาริกแสวงบุญ ครั้งที่ 1/2558

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ และวัดพระมารดานิจจานุเคาระห์ จ.ระยอง

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558

 

 

TOP