กิจกรรมชมรม ครั้งที่ 2/2558

สัมมนาหัวข้อ "การสร้างจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต"

โดย คุณพ่อวิชัย โภคทวี จิตตาภิบาลชมรม

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558