อำลาสมาชิก ปี 2552

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เลี้ยงส่ง คุณวิไลวรรณ และคุณหมอนงนุช

ประธาน และ รองประธาน ชคท-กฟผ. ในโอกาสเกษียณอายุ

ณ ห้องอาหารญี่ปุ่น อาคารนันทนาการ ชั้น 2