ภาพกิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2548

ประธาน ชคท-กฟผ. พร้อมสมาชิก ร่วมสวดสายประคำถวายแด่ดวงวิญญาณ

สมเด็จสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2

ณ ห้องประธานชมรม ห้อง 339 อาคาร ท.100