กิจกรรมชมรม ครั้งที่ 1/2556

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556

จาริกแสวงบุญวัดนักบุญอันนา จ.สมุทรสาคร

จาริกแสวงบุญวัดนักบุญยาโกเบ จ.สมุทรสงคราม

จาริกแสวงบุญอาสนวิหารแม่พระบังเกิด(วัดบางนกแขวก)

จ.สมุทรสงคราม