กิจกรรมแสวงบุญครั้งที่ 1/2555

"ฉลองวัดนักบุญอันตน"

ดอนมดตะนอย อ.ดำเนินสดวก จ.ราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555

ประธานในพิธี