พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557

ประธานในพิธี

คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ

ผู้ช่วยจิตตาธิการ อารามพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

คุณพ่อกับสมาชิกใหม่ชมรม