พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2548

คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล รองอธิการสามเณราลัยวัดนักบุญยอเซฟ

ป็นประธานในพิธี