พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประธานในพิธี

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์