พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2551

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

บรรณาธิการสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

 

คุณพ่อกับเจ้าของวันเกิดเดือนพฤษภาคม