พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 4 มีนาคม 2554

ประธานในพิธี

คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส