พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 5 มีนาคม 2553

เป็นประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดซานตาครู้ส