พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 1 มิถุนายน 2555

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน