พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

อธิการวิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม