พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2547

คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธี