พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันศุกร์ต้นเดือนที่ 4 กรกฎาคม 2551

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน

บรรณาธิการสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ