พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550

ประธานในพิธี

คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน