พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558

ประธานในพิธี

คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์