พิธีบูชาขอบพระคุณ

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาสวัดสามเสน