พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส