พิธีมิสซาบูชาขอบคุณ

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

ประธานในพิธี

คุณพ่อวิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส